ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sylvestergroep B.V., o.a. handelend onder de naam Sylvester Online Systemen B.V., gevestigd te Harlingen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Algemeen
Artikel 1.
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sylvestergroep B.V., gevestigd te Harlingen en kantoor houdende te Den Haag, hierna te noemen: “SG”, de uitvoering en levering daaronder begrepen, alle overeenkomsten waarbij SG als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van goederen alsmede op alle gemengde overeenkomsten.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met SG een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
3. Afwijkende voorwaarden verbinden SG slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van SG worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
4. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden van de wederpartij, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de koper en algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van SG van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van SG is bevestigd.

Aanbieding
Artikel 2.
1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van SG voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege SG, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat SG gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
2. De door SG opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.
3. De aanbieding is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte opdrachten, tekeningen, modellen en verdere gegevens, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van SG gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door SG gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

Honorarium
Artikel 3.
1. Het door SG te berekenen honorarium kan bestaan uit een op basis van een dag-/uurhonorarium berekende vergoeding en/of een vast bedrag ten behoeve van een bepaalde opdracht en/of bepaalde te verrichten werkzaamheden.
2. SG zal op verzoek van de wederpartij een opgave doen van de geschatte kosten die een bepaalde opdracht en/of bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen.
3. Indien een uurhonorarium wordt gehanteerd, geldt dit uurhonorarium voor alle door SG uit te voeren werkzaamheden, ongeacht de natuurlijke persoon die de werkzaamheden feitelijk verricht.
4. Het uurbedrag is verschuldigd over gewerkte uren en de voor de opdracht gemaakte reistijd.
5. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever tevens een vergoeding voor de gemaakte reis-/verblijf en montagekosten en te vervangen onderdelen verschuldigd, alsmede een vergoeding voor gebruikte materialen en/of machinerie.

Prijzen
Artikel 4.
1. De overeengekomen prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
2. SG is na het totstandkomen der overeenkomst te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging of, voorzover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen danwel de order te annuleren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. SG is niet aansprakelijk voor schade die direct danwel indirect uit deze wijzigingen of annulering ontstaat of zal ontstaan.
3. Als de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst – ingevolge lid 2 van dit artikel – wordt verhoogd is de koper, indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst binnen een week na aankondiging daarvan te ontbinden. SG zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Totstandkoming en inhoud der overeenkomst
Artikel 5.
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van SG en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van SG deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij tegen voormelde bevestiging niet binnen een week schriftelijk bezwaar maakt.
2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door SG verzonden factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de overeenkomst die de op de factuur vermelde goederen/diensten omvat.
3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van SG binden deze laatste niet, voorzover deze niet schriftelijk door de directie van SG zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.
4. Iedere overeenkomst wordt door SG aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt.
5. SG is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van SG zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens SG. SG is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
6. SG is bevoegd om -indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal SG hieromtrent met de wederpartij overleg voeren.

Verplichtingen wederpartij
Artikel 6.
1. De wederpartij verplicht zich om de bescheiden, gegevens, inlichtingen en de overige goederen, die voor SG nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig te verstrekken en alle medewerking te verlenen die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is.
2. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht -ongeacht de aanvaarding van SG daarvan- de daardoor voor SG ontstane schade, waaronder begrepen reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke, te vergoeden, ongeacht de reden -overmacht daaronder begrepen- voor de wijziging en/of annulering. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 40% van de te betalen som te bedragen. SG behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

Leveringstermijn
Artikel 7.
1. De opgave van leveringstermijnen in de offertes, aanvragen, bevestigingen, mededelingen en overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn -tenzij anders is overeengekomen- niet bindend. SG is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, en de wederpartij is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet-nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
3. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige gegevens en/of materialen met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1 tijdig zullen worden geleverd.
4. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door SG is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van SG zijn en, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van SG is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5. De goederen/diensten worden geacht door SG te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard wanneer de zaken, ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres, het kantoor of het magazijn van SG verlaten.
6. Indien een gedeelte van de opdracht gereed is, is SG vrij te harer keuze dit gedeelte te leveren, danwel te wachten met de levering totdat de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten neer opdracht krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding met inachtneming van het gestelde in artikel 11 van het geleverde door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.

Risico
Artikel 8.
1. De te leveren zaken na het verlaten van het kantoor of het magazijn van SG voor risico van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering.
2. De verzending van goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Aansprakelijkheid
Artikel 9.
1. Ingeval SG nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door haar dienen te worden vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming. Hieronder wordt nadrukkelijk niet begrepen schade die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig gereed zijn van te verrichten werkzaamheden, alsmede het niet of niet tijdig leveren van goederen. Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door SG geleverde goederen/diensten, waaronder begrepen adviezen, worden gebruikt, wordt nimmer als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de zijde van SG beschouwd.
2. De wederpartij verbindt zich SG te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens SG, uit welke hoofde dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
3. SG is voorts niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit voor haar onvoorziene omstandigheden, of enig van buiten komend onheil.
4. SG is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van merkenrecht, modellen- of tekeningenrecht, auteursrecht of andere intellectuele rechten van derden.
5. In geval van verkoop van gerede producten -goederen welke door SG zijn ingekocht en worden geleverd- geldt ten aanzien van haar aansprakelijkheid, dat goederen worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. SG aanvaardt ten aanzien hiervan geen enkele aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
6. De aansprakelijkheid jegens de wederpartij vervalt in elk geval, indien wederpartij SG niet binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, met inachtneming van het gestelde in artikel 11, schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.
7. Behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke garantie van SG en dwingendrechtelijke bepalingen is SG na verloop van dertig dagen na de definitieve levering in de zin van artikel 7 niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, behoudens indien het geleverde niet beantwoordt aan de omschrijving van de overeenkomst, hetgeen binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk aan SG moet worden gemeld.
8. Behoudens eventuele garantieverplichtingen kan een rechtsvordering inzake een vordering dat het geleverde niet aan de omschrijving in de overeenkomst beantwoordt, na verloop van drie jaren, te rekenen vanaf het moment van de levering, niet meer worden ingesteld door de wederpartij danwel diens rechtverkrijgenden.
9. Ingeval SG diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens SG adviezen worden gegeven, wordt door partijen overeengekomen dat SG niet aansprakelijk zal zijn voor gevolgen die voortvloeien uit door of namens de wederpartij op basis van genoemde adviezen verrichtte handelingen. De opdrachtgever vrijwaart SG voor alle aanspraken, welke derden in verband met genoemde adviezen tegen SG mochten instellen. Ook voor het niet zonder daartoe bepaaldelijk strekkende opdracht geven van adviezen in gevallen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt SG geen aansprakelijkheid op zich.
10. Het in dit artikel bepaalde geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan SG zich in de rechtsverhouding jegens de wederpartij bedient.

Betaling
Artikel 10.
1. SG zendt aan de wederpartij na opdrachtverstrekking een deelfactuur van 50% van deze opdracht en vervolgens, zo vaak als zij zulks wenselijk acht, een factuur voor de door haar verrichte diensten. Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van SG of een door haar aan te wijzen derde. SG behoudt zich echter het recht voor om voor bepaalde wederpartijen slechts werkzaamheden te verrichten met inachtneming van een kortere betalingstermijn. SG is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan SG vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. SG is gerechtigd alle bescheiden en gegevens en andere goederen van de wederpartij waarvan zij houder is, onder zich te houden totdat elke uit deze overeenkomst voortvloeiende vordering is voldaan. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van Euro 300,- en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de SG gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
4. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is SG gerechtigd jegens de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.
5. Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever en/of wederpartij zal SG het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, middels een tot de wederpartij gerichte verklaring, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren en mitsdien de nog niet uitgevoerde opdracht niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van SG op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van SG om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die SG ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Klachten
Artikel 11. 1. Iedere klacht ter zake van onvolledige of onjuiste levering respectievelijk uitvoering van de overeenkomst dient direct, doch uiterlijk binnen veertien dagen na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd te worden kenbaar gemaakt.
2. De wederpartij verplicht zich jegens SG alle medewerking te verlenen bij enig onderzoek, dat door of namens SG ter zake van een klacht wordt ingesteld.
3. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend bij SG en wel binnen zeven dagen na de verzenddatum van facturen.
4. Na het verstrijken van de termijnen genoemd in de voorgaande leden wordt de wederpartij geacht het geleverde/uitgevoerde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door SG in behandeling genomen.
5. De verplichtingen van SG bij tekortkomingen ten aanzien van overeenkomsten zijn beperkt tot het vervangen of vergoeden van de door haar geleverde goederen/diensten.
6. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen jegens SG, noch komt de wederpartij het recht toe deze verplichtingen op te schorten.
7. Een klacht is niet ontvankelijk indien de wederpartij tot verwerking of levering aan een derde is overgegaan, terwijl het beweerderlijke gebrek aan de wederpartij bekend was of bekend behoorde te zijn. Een gebrek wordt geacht aan de wederpartij bekend te zijn indien het gebrek door eenvoudige controle is waar te nemen.
8. Het bewijs van het feit dat de goederen/diensten waarover wordt geklaagd dezelfde zijn als welke door SG zijn geleverd zal door de wederpartij moeten worden geleverd.

Overmacht
Artikel 12.
1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft SG, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten hele middels een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van SG, zonder dat SG tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van SG -ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien- ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever en/of wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte van het personeel, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van SG, storing van een productie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, overstroming storm windhoos, hagel, regen, mist vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang
Artikel 13.
1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van SG totdat de wederpartij respectievelijk de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens SG heeft voldaan. De wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of leveren.
2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven.
3. SG is onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming van de wederpartij zonder enige ingebrekestelling de door SG geleverde goederen/diensten tot zich te nemen. Door SG aangesproken dient de wederpartij aan het voorgaande zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van Euro 500,- per dag dat hij hiermee in gebreke is.

Intellectuele eigendom
Artikel 14.
De door SG verstrekte aanbiedingen, tekeningen, modellen en een overige op de opdracht en/of werkzaamheden betrekking hebbende stukken blijven onder het uitdrukkelijk voorbehoud van het auteursrecht de intellectuele eigendom van SG.

Conversie
Artikel 15.
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Mocht enig beding in deze algemene voorwaarden onverhoopt ongeldig blijken, dan moeten partijen geacht worden een geldig beding overeengekomen te zijn – dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zo veel mogelijk benadert – dat niet aan nietigheid blootstaat.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 16.
1. Op alle door SG gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar SG is gevestigd, tenzij SG er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een ander bevoegde rechter danwel het geschil wil laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen SG en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar SG is gevestigd.

Verslaglegging
Artikel 17.
1. SG kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan opdrachtgever kunnen worden toegezonden.
2. Wanneer opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn verbonden.

Tijdsplanning
Artikel 18.
1. De door SG te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).
2. Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door SG is geaccepteerd.
3. Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, zal SG niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden welke buiten de macht van SG liggen.

Opschorting
Artikel 19.
SG is te allen tijd gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval opdrachtgever in gebreke is met de enige verplichting jegens SG, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid.

Meerdere opdrachten voor hetzelfde project
Artikel 20.
Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij SG hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een ander ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt.

Juistheid van gegevens
Artikel 21.
1. SG mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings.
2. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Productiebegeleiding
Artikel 22.
1. SG zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie-) bedrijven net verstrekken opdrachten.
2. SG kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voorzover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.
3. Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient SG de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.
4. Ook indien werkzaamheden van SG inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed.

Mediacontracten
Artikel 23.
1. Alle mediacontracten worden afgesloten na opdracht van opdrachtgever door en op naam van SG.
2. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs geheel af te nemen via SG.

Originaliteit
Artikel 24.
SG staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken origineel zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de opdracht kan beschikken.

Promotioneel gebruik
Artikel 25.
SG zal onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. SG zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Aansprakelijkheid/schadebeperking
Artikel 26.
1. Opdrachtgever vrijwaart SG voor enige aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig product, dat is geproduceerd op basis van het ontwerp van SG, behalve ingeval er sprake is van een voor SG ten tijde van het ontwerpen redelijkerwijze kenbaar gebrek in haar ontwerp.
2. In ieder geval zal SG nimmer aansprakelijk zijn noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden voor enige gevolgschade of andere schade. Onverminderd het bovenstaande zal SG nimmer schadevergoeding verschuldigd zijn, die uitgaat boven hetgeen met de opdracht was gemoeid.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 blijft opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor en vrijwaart SG ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.

Geheimhouding
Artikel 27.
SG is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

Elektronisch dataverkeer
Artikel 28.
1. Een e-mail bericht zal in het kader van deze algemene voorwaarden aan alle overeenkomsten gelijk gesteld worden met de schriftelijke bevestiging.
2. Bij een geschil over het wel of niet door ontvangen of verzonden zijn van e-mail berichten zullen onze logfile gegevens dwingend bewijs opleveren.
3. E-mail berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.
4. De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Een partij die zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal, indien zich bij het transport van data verminking van data of een vertraging van de verzending voordoet, voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomoperator.