DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan Sylvestergroep B.V. geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Sylvestergroep B.V. dan garanderen dat adviezen en informatie op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

Sylvestergroep B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Sylvestergroep B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Privacy beleid

Bedrijfsgegevens van al onze relaties, medewerkers en partners behandelen wij met de nodige discretie. Wij communiceren alleen datgene waarover u aan Sylvestergroep B.V. toestemming heeft gegeven. Geheimhouding, gedisciplineerd en discreet omgaan met gegevens vinden wij van essentieel belang. Dit is de basis voor een langdurige samenwerking tussen u en Sylvestergroep B.V. voor nu en later nog eens.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Sylvestergroep B.V.
Copyright © 2018 Sylvestergroep B.V. – Alle rechten voorbehouden.